Echo, 2011 I Swiss National Bank I Zurich I Spühler Partner Architekten AG I Photo: Georg Aerni