Echo, 2011 I Swiss National Bank I Zurich I SpĆ¼hler Partner Architekten AG I Photo: Georg Aerni I